Mosaic

en

Mosaic

Buravleva Evgeniya. The portrait. 2011, mosaic, 13×11
Buravleva Evgenia. The twilight. 2011, mosaic, 13×11
Buravleva Evgeniya. The father. 2011, mosaic, 13×11
Buravleva Evgeniya. The old man. 2011, mosaic, 13×11
Buravleva Evgeniya. The mother. 2011, mosaic, 13×11
Buravleva Evgeniya. The portrait of Roman. 2011, mosaic, 13×11